Regulaminy

 Regulamin Jumping Frog

 

 

 

 

 

 Regulamin "Regularne ćwiczenie się opłaca".

 

 

 

Regulamin Klubu

1.   Niniejszy regulamin jest regulaminem w myśl art. 385 Kodeksu Cywilnego i określa prawa i obowiązki Klientów Endorfina Fitness Club Świętochłowice, ul. Teodora Kubiny 7/2, 41-600 Świętochłowice.

2.   Członkiem klubu (klubowiczem) Endorfina może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat może zostać członkiem klubu za zgodą opiekuna prawnego.

3.   Dokumentem legitymującym członkostwo i prawo do korzystania z usług klubu jest karnet klubowy. Karnet ma charakter imienny i nie może być odstąpiona osobom trzecim. Ilekroć w regulaminie będzie mowa o karnecie dotyczyc to będzie również wejścia jednorazowego.

4.   Warunkiem otrzymania karnetu jest zapoznanie się z regulaminem, okazanie dokumentu tożsamości oraz uiszczenie opłaty za wydany karnet. Klient korzystając z zajęć jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z regulaminem klubu.

5.   Wstęp do Klubu następuje po okazaniu ważnego karnetu w recepcji Klubu i pozostawienie go lub innego dokumentu tożsamości na czas korzystania z usług Klubu (wyjątek stanowią programy partnerskie Benefit systems, FitProfit, OKsystem) . W celu zweryfikowania zgodności osoby pracownik klubu ma prawo zażądać dokumentu tożsamości potwierdzajacego dane osobowe.

6.   W przypadku zagubienia karnetu klient jest zobowiązany jest powiadomić pracowników klubu. Endorfina Fitness Club nie ponosi odpowiedzialnosci za zgubiony karnet, a z jego utratą klient traci możliwość korzystania z usług klubu do czasu odnalezienia karnetu o ile nie upłynął jego termin ważności lub po wykupienia nowego karnetu uprawniającego do wejścia na zajęcia.

7.  Każdy karnet jest imienny i ma określony termin ważności. Karnet nie może zostać przekazana osobie trzeciej, jako dokument upoważniający do korzystania z zajęć w okresie ważności karnetu.

7a. Niewykorzystane zajęcia nie stanowią podstawy do przedłużania ważności karnetu ani do zwrotu pieniędzy.

7b. Karnety 3 miesieczne mają możliwość zawieszenia na okres do 14 dni. Zawieszenie karnetu może się odbyć tylko raz w ciągu okresu ważności karnetu bez względu na to na ile dni karnet zostanie zawieszony. Karnety 3 miesięczne obecnie są nie dostępne.

7c. Każdy karnet miesięczny jest ważny przez pełen miesiąc od daty zakupu tj. np od 15 stycznia do 14 lutego danego roku. Karnet tygodniowy jest ważny 1 tydzień tj. 7 dni np. od środy do wtorku następnego tygodnia.

7d. Każdy klient dokonuje świadomego zakupu usług w naszym klubie, zwrotów nie uznajemy.

8.   Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia. Osoby biorącej udział w zajęciach oświadczają, iż nie ma przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania przez nich ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. W przypadku urazów, kontuzji czy innych problemów zdrowotnych oraz ciąży należy przynieść zgodę lekarza na wykonywanie ćwiczeń fizycznych objętych programem Endorfina Fitness Club.

9.   Klub nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia Członka klubu wywołanego nadmiernymi obciążeniami w trakcie ćwiczeń. Członkowie klubu zobowiązani są do dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do swojego stanu zdrowia i aktualnej kondycji fizycznej.

10.   Godziny otwarcia klubu oraz grafik zajęć, jak również aktualne cenniki, dostępne są na stronie internetowej www.fitness-endorfina.pl.

11.  Klub zastrzega sobie prawo do zmiany cen, regulaminów, godzin otwarcia, planu zajęć oraz instruktora, jak również do odwołania zajęć w każdym przypadku, redukcji godzin w okresie wakacyjnym, świątecznym czy też całkowitego zamknięcia obiektu w okresie wakacji, po uprzednim poinformowaniu o tym klientów (w takim przybadku wszystkie karnety są przedłużone o czas zamknięcia klubu).

11a. Endorfina Fitness Club zastrzega sobie prawo do wprowadzania promocji i programów jak i dokonywania wszelkich zmian w trakcie ich trwania jak również ich zakończenia bez podania przyczyny i wcześniejszych zapowiedzi.

11b. Klub zastrzega sobie prawo do rejestrowania na wszelkiego rodzaju nośnikach materiałów dotyczących klubu jak i toku zajęć w postacu filmów, zdjęć i innych oraz publikowanie ww. materiałów. Wyjątek stanowi rejestrowanie jak i publikacja za zgodą osoby prowadzącej zajęcia oraz właściciela klubu.

11c. Osoby korzystające z usług klubu, akceptują regulamin i tym samym wyrażają zgodę na rejestrowanie jak i publikację materiałów zawierających ich wizerunek przez Endorfina Fitness Club.

12.   Na wszystkie zajęcia z instruktorem obowiązuje wcześniejsza rezerwacja, której można dokonać drogą elektroniczną pod linkiem:

https://endorfinaswietochlowice.asysto.pl/wizyta/harmonogram


13.  Istnieje obowiązek odwołania rezerwacji w razie planowanej nieobecności.

13a. W przypadku nie wstawienia się na zajęciach i nie odwołanie rezerwacji min na dwie godziny przez zajęciami skutkuje to utratą 1 wejścia z karnetu, z karnetu OPEN zostaje zabrany jeden dzień. W przypadku programów partnerskich typu Benefit System, OKsystem, FitProfit, przy następnym zapisie na zajęcia będzie pobierana kaucja 10 zł, która będzie przepadała w przypadku nie przyjścia i nie poinformowania o tym na 2h przed zajęciami.


14.  Na zajęcia należy wsatwić się przed casem. Ważność rezerwacji mija na 2 minut przed godziną rozpoczęcia zajęć. Po tym czasie rezerwacja jest nieważna, a rezerwowane miejsce może zająć inna osoba.

15.  Endorfina Fitness Club posiada rabaty dla uczniów, rencistów i emerytów w wysokości 20%.

16.  Każdy z uczestników zajęć powinien na czas trwania treningu zamykać swoje ubranie w szafce. Za przedmioty wartościowe oraz inne rzeczy pozostawione w szatni, szafkach lub na terenie klubu, Endorfina Fitness Club nie ponosi odpowiedzialności!

17.  Wstęp na salę ćwiczeń jest możliwy tylko w stroju i obuwiu zmiennym sportowym. W czasie zajęć należy bezwzględnie stosować się do poleceń instruktora.

17a. Na wybranych zajęciach takich jak pilates, depWork lub na polecenie instruktora zajęcia odbywają się bez obuwia na bosaka.

18.  Na terenie Klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu. Zakaz ten dotyczy również środków dopingujących i stymulujących - sterydów, narkotyków i innych środków odurzających. Na teren sal do aerobiku zabrania się wnoszenia wszelkich produktów spożywczych. Podczas ćwiczeń obowiązuje również bezwzględny zakaz żucia gumy.

19.  Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren klubu.

20.  Użytkowanie sal, urządzeń sportowo-rekreacyjnych i pomieszczeń sanitarnych powinno być zgodne z ich przeznaczeniem. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zachowania porządku w szatniach, pod natryskami, w toaletach oraz do poszanowania wyposażenia klubu.

21.  Za dewastację rzeczy należących do klubu oraz za wszelkie świadome działanie na jego szkodę Klient odpowiadał będzie prawnie i finansowo.

21a.  Każdy klient na czas korzystania z usług klubu otrzymuje kluczyk do szafki mieszczącej się w szatni w zamian pozostawia zastaw na resepcji np karnet lub inną rzecz stanowiącą jego wartosć.  Za zgube kluczyka obowiązuje opłata w kwocie 30 zł.

22.   Do sterowania sprzętem RTV, klimatyzacją itp. uprawniony jest tylko pracownik klubu.

23.   Wykluczenie z klubu i pozbawienie członkostwa następuje z chwilą naruszenia porządku publicznego lub przepisów niniejszego regulaminu. O wykluczeniu z klubu klient zostanie powiadomiony ustnie przez pracownika. W sytuacji zakazu korzystania i wykluczenia z klubu, nie jest zwracana równowartość  niewykorzystanego karnetu.

24.  Każdy klient zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu oraz innych rozporządzeń obowiązujących na terenie klubu.

25.  Pracownicy obsługi sprawują nadzór nad przestrzeganiem regulaminu. Wszelkie skargi i wnioski należy kierować bezpośrednio do pracownika Klubu lub pod numerem telefonu 606 235 736.

26.  Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Klient wyraża zgodę na umieszczenie podanych przez siebie informacji w bazie Klientów Endorfina Fitness Club.  Klub zobowiązuje się do nieudostępniania tych danych innym osobom i/lub podmiotom oraz informuje o możliwości wglądu i korygowania własnych danych.

27. Wszelkie ceny na stronie Endorfina Fitness Club podane są w złotych polskich i są cenami brutto.